mercoledì 26 febbraio 2014

Situatie UMEC-WUCT in maart 2014 (NL)

Situatie UMEC-WUCT in maart 2014                 (NL)

Met heel wat respect voor de geleverde prestigieuze arbeid door vele waardevolle voorgangers, mag ik  toch met een zekere fierheid vaststellen dat de ‘nieuwe’ UMEC-WUCT Executieve, een schot in de roos blijkt te zijn. 
Deze Executieve, in feite slechts volledig actief na de Raadsvergadering van oktober 2013,  blijkt  echt een stuwende kracht te zijn, samengesteld uit niet-aflatende  ‘roeiers’ die overtuigd in dezelfde richting willen roeien en impulsen geven aan een verjongde, verbeterde en meer actieve internationale werking.  Deze mensen gaan met overtuiging de uitdagende en uitputtende Sisyfusarbeid aan, in de hoop te kunnen zorgen voor een merkelijke  internationale meerwaarde, ten bate van christelijk-katholiek geëngageerde leerkrachten, verspreid over de ganse wereld.
Onder de welwillend-kritische supervisie van Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent, wordt er getracht, via positieve impulsen,  een volledig vernieuwde werking tot stand te brengen.
Het secretariaatswerk werd reeds gedeeltelijk  opnieuw bekeken.  Bij deze gelegenheid wil ik eerst mijn persoonlijke en natuurlijk ook de UMEC-WUCT-dank uitdrukken tegenover “Miss UMEC-WUCT”:  dr. Beatrix Klackowicz, dr. Theol., dr. Phil. en allroundvertaalster.  Ingevolge een gezegende leeftijd en het geëngageerd aangaan van een nieuwe, zware uitdaging met haar eigen ‘vredesstichting FoSCA’ heeft zij gevraagd met ingang van 1 januari 2014 te worden ontlast van haar functie in onze vereniging.
UMEC-WUCT heeft alle redenen om haar écht dankbaar te zijn.  Haar présence, geloof, kennis, trouw, relatiebekwaamheid en engagement staan in onze geschiedenis gebeiteld en zullen blijven fungeren als een vast refertepunt voor UMEC-WUCT.

Het financieel luik snel terug gezond maken is zowat de Achilleshiel van de organisatie.  Na diverse besprekingen en vergaderingen, werd beslist het secretariaat over te brengen van onze vertrouwde, jarenlange vaste stek in de Palazzo san Calisto in Trastevere, naar het bijzonder gastvrije AIMC en zijn zeer sympathieke medewerkers, met aan het hoofd AIMC-voorzitter Giuseppe Desideri.  Daar, vlak bij het St.-Pietersplein,  krijgen we lokalen aangeboden, iets wat onze financiële balans merkelijk zal verlichten. 
Met heel veel begrip voor de soms belabberde financieel moeilijke situatie van mogelijke ledengroepen,  houden wij onze ledenbijdrage (als internationale organisatie met veel verplichtingen!!) erg beperkt en werden er sinds 2013 zelfs nieuwe mogelijkheden uitgewerkt waardoor geen enkele vereniging zich nog uitgesloten mag voelen.
Prof. Dr. J. Lydon houdt hier –naast zijn andere engagementen in UMEC-WUCT zoals het geven van internationale seminaries- zeer rigoureus de touwtjes in handen.  Het is zijn taak om (snel) meer lijn te brengen in de financiële situatie en om de tering naar de nering te zetten.  Mee dank zij de extrasubstantiële bijdragen van o.m. onze Engelse (CATSC), Nederlandse (CNV-onderwijs) en Italiaanse (AIMC)  leden, moet  een nieuwe start snel terug effectief  vorm krijgen.

Naast de administratieve beslommeringen en vooruitziende contacten, verliezen we de feitelijke UMEC-WUCT-werking niet uit het oog!  Stap voor stap trachten we de opgelopen achterstand in te halen!
Zo werden en worden  o.m. internationale contacten gelegd voor een langzame maar zekere uitbreiding van het geheel van UMEC-WUCT.  Verder werd de samenwerking met UNESCO-Parijs als NGO en CCIC-UNESCO geïntensiveerd. Mee met de hulp van een overtuigd UMEC-WUCT-getrouwe, de heer Pierre Greiveldinger die in Parijs woont, weten we dat onze belangen van zeer dichtbij worden gevolgd.  Hij staat steeds welwillend paraat als onze normale afgevaardigde de verplaatsing niet kan maken  om regelmatig de (te) vele initiatieven op te volgen.

Een hedendaagse vereniging kan niet zonder een officiële website.  Dank zij de overtuiging en de goede wil van onze Nederlandse collega’s, werd er een moderne, professionele site gecreëerd die zeer aangenaam  oogt en die een open boek vormt inzake vaste UMEC-WUCT-informatie.

Om allerlei, snel afwisselende gegevens mee te delen en de actualiteit op de voet te volgen, hebben we gelukkig een rusteloze ‘duizendpoot’-secretaris-generaal, Giovanni Perrone.  In zijn zeer regelmatige, actieve blogs over alle mogelijk interessant nieuws uit de ganse wereld,  maakt hij plaats voor de actualiteit en worden de leden aangespoord tot effectieve opvolging en het zelf nemen van  interessante initiatieven.  Dit betekent het non-stop opzoeken en verspreiden van regelmatige teasers voor de leden met de intrinsieke aansporing om hieraan zo goed mogelijk gevolg te geven.

Verder dient zeker nog te worden vermeld: het initiatief van prof. Hector Rigaldo die dagelijks (!!) aan alle geïnteresseerden een of meer “Pensamientos positivos” doorzendt.  Een knap staaltje van regelmaat, bemoediging, geloof, positieve ideeën.  Regelmatig zijn ook in zijn mails verwijzingen naar de actualiteit.  Zelfs tijdens een recente hartoperatie is prof. Rigaldo er in geslaagd zijn dagelijkse positieve contactketting verder aan elkaar te houden.  Meestal verwateren dergelijke initiatieven zeer snel en stoppen ze na enkele maanden van goede wil en inzet.  Prof. Rigaldo heeft bewezen dat het ànders kan. Een bijzonder woordje van dank en gelukwensen hiervoor!
Nog onlangs kregen wij hierover zeer positieve klanken vanwege een aantal leden die dit als een echte inspiratiebron aanzien.

Eind oktober 2014 wordt onze jaarlijkse ‘Conseil’ voorzien in het gastvrije AIMC te Rome.
Naast belangrijke organisatorische aspecten, wordt zeker de globale UMECwerking niet uit het oog verloren.  Een aantal interessante doelen zullen er worden besproken, samen met o.m. de voorbereiding  en kritische bespreking van teksten als de herwerking van de vroegere encycliek “Gravissimum Educationis”.
Zoals u ziet, zitten we op het goede spoor!

Vanwege een aangenaam verraste voorzitter,


Guy Bourdeaud’hui

Nessun commento:

Posta un commento